تغذیه درختان میوه :

چه اندامی در گیاهان عناصر را جذب می کنند:
 یکی شاخه و برگ  و دیگری ریشه اندام های جذب عناصر در گیاهان هستند.

تغذیه گیاه از طریق اندام ریشه:

چالکود عملی ترین و اصولی ترین روش برای تغذیه گیاه از طریق اندام ریشه است.

چالکود چیست.

در این روش نزدیک ریشه های مویین درختان و محل آبیاری درخت یا محل قطره چکانها در سیستم آبیاری قطره ای  در محل سایه انداز درخت چاله هایی می کنند و بعد با مخلوط کودهای آلی و شیمیایی پر می شود.

محاسن و مزایای تغذیه درختان از طریق چالکود:

 افزایش قدرت جذب عناصردر خاک، افزایش نفوذپذیری آب و هوا در خاک، افزایش نفوذ ریشه در خاک،حذف امکان رشد علفهای هرز و گسترش آنها، تغذیه مناسب و مستمر و مداوم گیاه در طول فصل

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال های تازه کاشته شده لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری:09304266103 

فاتح     :09122275234

افزایش قدرت جذب عناصردر خاک، افزایش نفوذپذیری آب و هوا در خاک، افزایش نفوذ ریشه در خاک،حذف امکان رشد علفهای هرز و گسترش آنها، تغذیه مناسب و مستمر و مداوم گیاه در طول فصل

در این روش نزدیک ریشه های مویین درختان و محل آبیاری درخت یا محل قطره چکانها در سیستم آبیاری قطره ای  در محل سایه انداز درخت چاله هایی می کنند و بعد با مخلوط کودهای آلی و شیمیایی پر می شود.

چالکود عملی ترین و اصولی ترین روش برای تغذیه گیاه از طریق اندام ریشه است.

یکی شاخه و برگ  و دیگری ریشه اندام های جذب عناصر در گیاهان هستند.

تعداد بازديد : 232
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران