شماره

درختچه های زینتی گلدار

نام علمی و معرفی تصویر
1

بداغ

viburnum

شماره تماس: 09126947735 لشگری
2

هورتانسیا

Hydrangea macrophyla

شماره تماس: 09126947735 لشگری
3

یاس زرد

forsthya intermedia

شماره تماس: 09126947735 لشگری
4

طاووسی

Spartium junceum

شماره تماس: 09126947735 لشگری
5

اسپیره

Spiraea canesens

شماره تماس: 09126947735 لشگری
6

ارغوان

Cercis siliquastrum

شماره تماس: 09126947735 لشگری
7

یاس رازقی

Jasminum Sambac

شماره تماس: 09126947735 لشگری

8

دم موشی

بودلیا

Budllia Davidii

شماره تماس: 09126947735 لشگری
9

به ژاپنی

Chaenomeles 

شماره تماس: 09126947735 لشگری
10

ابریشم مصری

Caesalpinia gilliesii

شماره تماس: 09126947735 لشگری
11

خرزهره

Nerium Oleander

شماره تماس: 09126947735 لشگری
12

ختمی درختی

Hibiscus Syriacus

شماره تماس: 09126947735 لشگری
13

نرگس درختی

Philodelphus coronarius

شماره تماس: 09126947735 لشگری
14

سنا
(یاس پهلوی)

Cassia floribunda

درختچه ای از خانواده Fabaceae با گل های زرد که از اواخر اسفند تا اواخر بهار و نیز از اواسط مهر تا شروع سزما روی گل می باشد و کاربرد آن دارویی زینتی و محوطه سازی می باشد و از طریق بذر تکثیر می شود.

شماره تماس: 09126947735 لشگری

15

گل محمدی

Rosa damascena


شماره تماس: 09126947735 لشگری

16

ابریشم ایرانی گل صورتی ،

ابریشم ایرانی گل زرد

(شب خسب)

Albizia Julibrissin

Albizia lebbeckشماره تماس: 09126947735 لشگری
17

یاس خوشه ای

Syringa vulgarisشماره تماس: 09126947735 لشگری
18

درختچه دوتزیا

Deutzia Calycosa


شماره تماس: 09126947735 لشگری
19

گل یخ

Chimonanthus

درختچه ای خزاندار از خانواده Calycanthaceae بومی چین و ژاپن کندرشد با گل های بسیار معطر که در زمستان زمانی که برگ ندارد ظاهر می شود حساس به گرمای زیاد وکاشت آن در فضای سبز و کنار آلاچیق ها و یا کنار سوزنی برگان بسیار زیباست.
تکثیر: بذر و قلمه
شماره تماس: 09126947735 لشگری
 
20

گل کاملیا

Rose of winter

Camelia Japonica


شماره تماس: 09126947735 لشگری
21

یاس هلندی

ligustrum texanum

شماره تماس: 09126947735 لشگری
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران