هرس:pruning 

آیا می دانید هرس چیست؟

بطورکلی ارایش گیاه را هرس میگویند که بستگی به نوع گیاه نوع هرس و زمان هرس و هدف از هرس کردن متفاوت است.

وقتی که هرس میکنیم شاخه های بدشکل و بیمار و خشک را قطع می کنیم تا هم نور کافی به مرکز گیاه برسد  و هم بین اندام هوایی و زیرزمینی گیاه نعادل ایجاد شود
در هرس برای جلوگیری از انرژی گیاه نرک ها و پاجوش ها حذف می شوند . 
برای زمان هرس بهتر است زمانیکه که حداقل 70% برگ ها ریخته شد که حدودا اواخر آبان در محدوده زمانی تا اواخر زمستان که درختان هنوز بیدار نشده اند انجام دهید.در فصل سرما و یخبندان نیز از هرس خودداری کنید.
برچسب ها : هرس ، هرس درختان ، هرس گیاهان 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران