هرس نهال شمشاد آکوبا: prune of Aucuba japonica

                                                                                                                                                    
 

برای هرس درختچه شمشاد آکوبا ، با سرزنی و هرس به راحتی می توان این گیاه را به اندازه و فرم مورد نظر حالت داد. بهتر است این کار در اوایل بهار انجام شود. همچنین برای اینکه گیاه بیشتر به شکل بوته رشدکند می توان ساقه ها را سرزنی کرد تا رشد شاخه های جانبی تحریک شود.

گاهی در ارقام ابلق این گیاه که برگ های رنگین دارند شاخه هایی بوجود می آید که برگ های سبز ساده دارند این شاخه ها را جدا کنید.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

صحرایی: 09355161163  

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران