هرس خرمالو:persimmon-pruning


برای هرس نهال خرمالوی پیوندی  از سال دوم عمل سربرداری را انجام دهید و هرس فرم‌دهی طی دو تا سه سال انجام گیرد .
و برای هرس درخت خرمالو برای میوه دادن چون میوه خرمالو روی شاخه‌های یک ساله  تشکیل می شود  باید  در فصل برگریزی نهال اگر هرس میخواهید انجام دهید   شاخه سال قبل که محل تولید میوه است نبایستی حذف شود .
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران