نهال غیر مثمر(زینتی)
 

زبان گنجشک(ون)


شماره تماس : 09126947735  لشگری

  
 

زیتون تلخ (شال سنجد)


شماره تماس : 09126947735 لشگری

  

کاج تهران (الدریکا)


شماره تماس : 09126947735 لشگری
 

 

کاج مشهد ،کاج پاکوتاه ، کاج توپی (pinus Mugo) ( pinus montana

 


شماره تماس : 09126947735 لشگری   

توت مجنون(morus alba pendula ) شماره تماس : 09126947735  لشگری

  


 


 

سرو نقره ای(سرو سیمین)Cupresus arizonica


شماره تماس :09126947735   لشگری

  
 

داغداغان (tagouk)

 
شماره تماس : 09126947735   لشگری

  

 


 


 

بید مجنون(salix babylon)


شماره تماس : 09126947735   لشگری

 
 

جوالدوزک ( catalpa)


شماره تماس : 09126947735   لشگری

  


 


 

نارون چتری(U.umbraculifera)

 
شماره تماس : 09126947735  لشگری

 

 

افرای سرخ (Japanes maple) 

                            A.palmaton


شماره تماس : 09126947735 لشگری
 

  

 

افرای سبز(Green maple  , Acer chinesis)

 
شماره تماس : 09126947735    لشگری

 

کامیس پاریس زعفرانی(chamaecyparis lawsonia aurea)

شماره تماس : 09126947735  لشگری
 


 

سرو کوهی(Juniperus polycarpus)


شماره تماس : 09126947735  لشگری
 


 

سروشیراز ، سرو زربین، سرو ناز (Cupressus horizentalis)

 

شماره تماس : 09126947735  لشگری
 


 

اقاقیا (Rubinia pseudoacacia)

خانواده:fabaceae 


شماره تماس : 09126947735  لشگری
 


 

عرعر  ، آیلان (Ailanthus aitissima)

شماره تماس : 09126947735  لشگری
 


 

 درخت ژینکو ، کهن دار، فسیل زنده  (Ginkgo biloba)

شماره تماس : 09126947735  لشگری
 

 

 درخت پروانه،زنجیر طلایی       (Laburnum Anagyriodes)

شماره تماس : 09126947735  لشگری

 

 کاج نوئل سبز، کاج کریسمس   (picea Abies)

شماره تماس : 09126947735  لشگری


 

درخت مرجان، فردوسی (Erythrina crista-galli)

شماره تماس : 09126947735  لشگری


 


 

درخت پائولونیا (tomentosa Paulownia)

شماره تماس : 09126947735  لشگری

 


 

درخت ماگنولیا (magnoliacea)

شماره تماس : 09126947735  لشگری

 


  

 

بلوط همیشه سبز:Quercus ilex

شماره تماس : 09126947735  لشگری


 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران