شماره

گیاهان آپارتمانی

نام علمی و معرفی تصویر
1

پوتوس

 Scindapsus aureum

Epipremnum aureum

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر
2

دیفن باخیا

Dieffenbachiaشماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر
3

آزالیا

Azalea


شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر
4

ساکسی فراژ

saxifraga

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر
5

آگلونما

Aglaonema

 

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر

6

سانسوریا

Sansevieria

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:
صحرایی
09384398752:   مالمیر

7

شفلرا

Schefflera

 

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر

8

کروتن

(کرچک هندی)

Codiaeum variegatum

 


شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر
9

برگ انجیری

Monstera

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر

10

زامی فولیا

Zamioculcas zamiifolia

 

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر

11

گل عشق 

(اکسالیس)

oxalis regnellii

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:
صحرایی
09384398752:   مالمیر
(
12

درخت پول

Pachira Aquatica

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر

13

نخل شامادورا

Chamaedorea

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر
14

گیاه
بابا آدم

Alocasia

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران