شماره

گیاهان آپارتمانی

نام علمی و معرفی تصویر
1

پوتوس

 Scindapsus aureum

Epipremnum aureum

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح
2

دیفن باخیا

Dieffenbachiaشماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح
3

آزالیا

Azalea


شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح
4

ساکسی فراژ

saxifraga

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح
5

آگلونما

Aglaonema

 

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح

6

سانسوریا

Sansevieria

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح

7

شفلرا

Schefflera

 

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح

8

کروتن

(کرچک هندی)

Codiaeum variegatum

 


شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح
9

برگ انجیری

Monstera

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح

10

زامی فولیا

Zamioculcas zamiifolia

 

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح

11

گل عشق 

(اکسالیس)

oxalis regnellii

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح
(
12

درخت پول

Pachira Aquatica

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح

13

نخل شامادورا

Chamaedorea

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح
14

گیاه
بابا آدم

Alocasia

شماره تماس:
09126947735: لشگری

لشگری  : 09304266103
09122275234:فاتح
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران