هرس انگور:grape pruning

هرس انگور:

کاهش شاخه های اضافی و نابارور،ازبین بردن شاخه های خشک شده و کوتاه کردن سایر شاخه ها  هدف هرس انگور می باشد.

هدف از هرس انگور:


هدف از هرس انگور ایجاد تعادل بین اندام ریشه و اندام های هوایی مثمر است تا میوه ای بیشتر با کیفیت بهتر داشته باشیم و برای سال آینده نیز شاخه ها توانایی ایجاد میوه را داشته باشیم.

برای هرس باغ انگور خود میتوانید با مشاوران ما در نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.


شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح:09122275234 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران