نهال مثمر: (برای مشاهده، بر روی هر کدام کلیک نمایید.)

1-گیلاس:
گیلاس تکدانه
گیلاس صورتی

2-آلبالو:
آلبالوی مجار
آلبالوی رسمی

3-گوجه سبز:
گوجه سبز برغان
گوجه قرمز آمریکایی

4-گلابی:
گلابی شاه میوه
گلابی دوشز
گلابی مصری
گلابی درگزی

5-گردو:
گردوی تویسرکان
گردوی خرجی
گردوی پیوندی
گردوی خوشه ای

6-هلو:
هلو آلبرتا
هلو انجیری
هلو تبریزی
هلو زعفرانی

7-شلیل:
شلیل مغان
شلیل شمس
شلیل انجیری

8-آلو:
شابلون دیر رس پیش رس
آلو کالیفرنیا
شابلون سنقر ابادی
آلو خاکی
آلو بخارا

9-بادام:
دیر گل فرانسه
پوست کاغذی

10-به اصفهان
به ایتالیایی
به ترش
به محلی
11-انگور:
انگوربید انه سفید
انگور بی دانه قرمز
انگور شانی
انگور عسگری
انگور فخری
انگور یاقوتی
انگور کندری

12-توت:
توت سفید
شاه توت
توت مجنون
توت هرات
توت موزی

13-زرد آلو:
زرد آلوی شاهرودی
زرد آلوی شکر پاره
زرد آلوی نخجوان


14-انار:
انار رباب 
انار ملس ساوه
انار سیاه
انار شیرین یزد
انار خفر شیراز
15-سیب:
سیب زرد لبنان
سیب قرمز لبنان
سیب گلاب
سیب گالاسیب گرانی اسمیت
سیب گلدن دلیشز
سیب رد استار


16-زیتون

17-پسته

18- عناب
1
9- خرمالو
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران