تکثیر درختان میوه:fruite-tree-propagated

۱-تکثیر درخت سیب:apple tree propagated

۲-تکثیر درخت گلابی:pear tree propagated

۳-تکثیر درخت آلو:plum tree propagated

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران