اثرات عدم سرمای کافی بر درختان پسته:

درختان مثمر برای میوه دهی باید نیاز سرمایی آنها برطرف شود که هر درختی بسته به رقم و نوع آن ساعات متفاوتی باید سرما ببیند که درختان پسته نیز اگر سرمای کافی نبینند باعث اثرات نامطلوبی میشود مانند:

1-کامل نشدن برگچه های درختان پسته

2-تغییر در عادت  میوه دهی پسته

3-انتهایی بودن جوانه گل در درختان پسته

4-کاهش رشد میان گره در شاخه های درخت پسته

5-تشکیل کم میوه پسته حتی در سال های پر باردهی

6-تاخیر در باز شدن شکوفه های پسته

7-پایین آمدن تولید گرده درختان پسته

8-عقیم شدن و ریزش گل آذین پسته

9-پایداری کم چوانه های گل ماده روی شاخه های درختان پسته
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ ،اطلاع از چگونگی شرایط درختان مثمر  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

لشگری:09304266103   

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران