آفات و بیماری های بادام:

بیماری غربالی بادام:

از بیماری های درخت بادام می توان به بیماری غربالی یا shot hole  اشاره کرد که بیشترین عامل آن را باران زیاد که باعث خیس شدن و رطوبت بیش که از حد دانست که  منجر به ریزش شدید برگها و سقوط میوه ها شود.

 

آفت زنبور مغزخوار بادام:Eurytoma amygalali


از آفات درخت بادام زنبور مغزخوار بادام می باشد که مستقیم به میوه حمله کرده  و با تخم ریزی باعث ریزش میوه ها می شود و میوه های مانده روی درخت مومیایی شده و محلی برای زمستان گذرانی لارو این زنبور می شود .

مبارزه با زنبور مغزخوار بادام:


توصیه می شود که میوه های زیر درختی را جمع آوری کرده و بسوزانید و میوه های مانده روی درخت را نیز جمع کنید.سمپاشی با سم فوزالن زمان پرواز حشرات نیز کارساز است.

آفت سرشاخه خوار هلو،بادام: Anarsia lineatella:

عمده ترین آفت بادام و هلو و سایر درختان هسته دار سرشاخه خوار هلو می باشد که در مرحله اول و دوم لاروی در محل اتصال شاخه های جوان یک تا سه ساله و یا زیر پوست های ضخیم تنه زمستان گذرانی می کند و از برگ های جوان و جوانه ها تغذیه می کنند.
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران