هرس درخت بادام:almond pruning

هرس فرم دهی درخت بادام:

هرس تنه بادام:

برای هرس و ارتفاع تنه درخت بادام اولا که تنه درخت بستگی به عواملی چون ابعاد کاشت،رقم ،وسعت کشت،نحوه برداشت که مکانیزه است یا دستی و سرانجام سلیقه باغدار دارد.که میتواند از 50 سانتیمتر تا 150 سانتیمتر متغیر باشد.

هرس شاخه های بادام:

توصیه می شود که تمامی شاخه ها تا اولین شاخه در جهت جنوب را قطع کنید.سپس یک شاخه با فاصله بیست سانتیمتر در جهت شرق وسپس با همین فاصله در جهت شمال و در جهت غرب نگه داشته و بقیه شاخه هارا قطع می کنیم.و سرانجام نهال را بالای شاخه جهت غربی سرزنی میکنیم.همیشه شاخه های سالم و قوی را بعنوان بازوی اصلی درخت انتخاب میکنیم.بازوهای اصلی را هیچگاه سرزنی نمی کنیم.

چه شاخه هایی را باید هرس کرد:


شاحه هایی را انتخاب کنید که دارای زاویه باز با درخت هستند چون این  شاخه ها بسیار قوی تر از شاخه هایی با زاویه باریک با درخت هستند.

زمان هرس فرمدهی:

بهترین زمان هرس فرم بعداز گذشت اوج گرما در سال اول کاشت است ولی در زمان و فصل خواب هم میتوان هرس فرم را انجام داد.چهار تا شش بازو برای هرس فرم کافیست.

آبیاری بعد از هرس:

بعد از هرس فرم دهی دو آبیاری کافیست ولی حتما چهل روز قبل از خزان آبیاری را قطع کنید.

تغذیه زمان هرس:

قبل و بعد از هرس فرم دهی در تغذیه از ازت و آهن استفاده نشود.

هرس هنگام خواب درخت:

هرس شاخه های شکسته،بیمار و آنهایی که در معرض نابودی هستند بعلت شلوغی و درهم رفتگی شاخه ها باید هنگام خواب درخت هرس شود.

 برای تهیه بهترین و سالمترین نهال  ارقام بادام و همچنین مشاوره برای کاشت و هرس نهال بادام لطفا با نهالستان و مشاوران با تجربه ما در نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.


  شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163
مالمیر    :09384398752 
 
فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران