کمبود عنصر ازت در نهال بادام: Nitrogen deficiency in almond seedlings


کمبود ازت درخت در بادام به صورت برگهای رنگ پریده، کوچک، قدرت کم،خشکی شاخه های کوچک، کاهش تعداد میوه در درخت و کاهش محصول ظهور می یابد. تأمین ازت به صورت اوره باعث افزایش راندمان گرده افشانی و بستن میوه شده و در نتیجه محصول افزایش می یابد.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

لشگری :09304266103  

فاتح   :09122275234

تأمین ازت به صورت اوره باعث افزایش راندمان گرده افشانی و بستن میوه شده و در نتیجه محصول افزایش می یابد.

کمبود ازت در درخت بادام به صورت برگهای رنگ پریده، کوچک، قدرت کم،خشکی شاخه های کوچک، کاهش تعداد میوه در درخت و کاهش محصول ظهور می یابد.

تعداد بازديد : 473
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران