1.  Monstera Adansonii :


    این گونه از مونتسرا از گونه هایی با رشد سریع است و مانند دیگر مونتسراها از خانواده Araceae   که بومی شمال آمریکا ،آمریکای مرکزی و شبه قاره هند می باشد و محیط گرم و مرطوب را می پسندد.
     

    Monstera dubia-2: