تغذیه و کود دهی درخت بادام: Feeding and fertilizing almond tree

    

درخت بادام مانند هر گیاه دیگر به عناصر غذایی نیاز دارد.از عناصر غذایی پر مصرف،ازت، پتاسیم و فسفر اهمیت بیشتری دارند.
 

کمبود ازت در بادام:


کمبود ازت در بادام به صورت برگهای رنگ پریده، کوچک، قدرت کم،خشکی شاخه های کوچک، کاهش تعداد میوه در درخت و کاهش محصول ظهور می یابد. تأمین ازت به صورت اوره باعث افزایش راندمان گرده افشانی و بستن میوه شده و در نتیجه محصول افزایش می یابد.

 مقدار مصرف پتاسیم و فسفر در درخت بادام:

یک دستور کلی شامل کاربرد  Kg 200در هکتار پتاسیم و فسفر قبل از کاشت و بعداً Kg 120-100 ازت و 60-50 کیلوگرم فسفر و پتاسیم در هکتار همه ساله در باغ می باشد.
 

زمان مصرف کود پتاسیم و فسفر دردرخت بادام:
 

فسفر و پتاسیم معمولاً در اوائل زمستان به خاک اضافه می شود.ازت به سه قسمت تقسیم شده و در سه مرحله ی بهمن، اسفند و اواخر فروردین ماه به گیاه داده می شود. از عناصر کم مصرف کمبود روی، مس و بور بیشتر گزارش شده است.
 

علایم کمبود عنصر روی برروی درخت بادام:

 
کمبود عنصر روی باعث تولید برگ های کوچک در بادام و زردی بین رگ برگی در برگها میشود. پاشیدن سولفات روی به میزان 8/6 تا 3/11 کیلوگرم در 378 لیتر آب در فصل استراحت نباتی نتیجه ی مثبت داده است.

علايم کمبود مس دردرخت بادام:

در حالت کمبود مس، علائم به صورت رشد کم، پوست خشک و چروکیدگی مغز بادام ظاهر میگردد.پاشیدن EDTA مس بر روی شاخ و برگ در رفع کمبود موثر بوده است. سوختگی نوک برگ ها معمولاً  در اثر کمبود عنصر بور مشاهده می گردد. کاربرد براکس در خاک به میزان 66 تا 112 کیلوگرم در هکتار علائم کمبود را بر طرف میکند. این مقدار بور برای مدت چهار سال کافی است.

چگونگی تشخیص کمبود در درخت بادام:
 

یکی از راه های تشخیص کمبود در بادام تجزیه ی برگی می باشد. اگر چه مقدار عناصر موجود در برگ در ماه های مختلف و شرایط گوناگون ممکن است متفاوت باشد، به هر حال بهترین زمان برداشت نمونه برگی در ماههای خرداد و تیر می باشد.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال ،درختچه ،انواع گل،مشاوره برای احداث باغ ،هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

لشگری:09126947735 

لشگری :09304266103 

فاتح     :09122275234

فسفر و پتاسیم معمولاً در اوائل زمستان به خاک اضافه می شود.ازت به سه قسمت تقسیم شده و در سه مرحله ی بهمن، اسفند و اواخر فروردین ماه به گیاه داده می شود. از عناصر کم مصرف کمبود روی، مس و بور بیشتر گزارش شده است.

یک دستور کلی شامل کاربرد  Kg 200در هکتار پتاسیم و فسفر قبل از کاشت و بعداً Kg 120-100 ازت و 60-50 کیلوگرم فسفر و پتاسیم در هکتار همه ساله در باغ می باشد.

تأمین ازت به صورت اوره باعث افزایش راندمان گرده افشانی و بستن میوه شده و در نتیجه محصول افزایش می یابد.

کمبود ازت در بادام به صورت برگهای رنگ پریده، کوچک، قدرت کم،خشکی شاخه های کوچک، کاهش تعداد میوه در درخت و کاهش محصول ظهور می یابد.

تعداد بازديد : 507
نظرات كاربران :
 
 
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران