گردو تویسرکان:

گردوی تویسرکان از گردوهای محلی ایران است از انواع مرغوب مغز گردوهاست که ارتفاع درخت آن به 30 متر هم می رسد و دوره نونهالی آن حدود 5 سال است و بعداز 5 سال به بار می نشیند .


 

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
  مالمیر    :09384398752 
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران