گلشانه-نهال کرج-گل آپارتمانی ته نانته
گل آپارتمانی گلشانه:Ctenanthe  گیاه ته نانته یا گل شانه از گل های آپارتمانی می باشد که از خانواده مارانته Marantaceae  می باشد گیاهانی همیشه سبز ،دائمی و بومی نواحی مرکزی و جنوبی آمریکاست که گیاهی جذاب با برگ های ابلقش است. ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران