نهال درختچه سه رنگ-نهال کرج
درختچه سه رنگ : Photinia    سه رنگ درختچه ای زیبا از خانواده گلسرخیانRosaceae بومی مناطق گرم آسیا و چین با نام گیاه شناسی برگرفته از photeinos (کلمه یونانی) به معنای براق و اشاره به برگ اغلب براق گ ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران