نهال گردو چندلر-نهال کرج-گردوی چندلر
گردوی چندلر: Chandler Walnut                                              گردوی چندلر را میتوان گفت که چرب ترین مغز گردو را ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران