نرگس درختی- نهال کرج
        نرگس درختی: Philodelphus coronarius      نرگس درختی با نام علمی Philodelphus coronarius انگلیسیEnglish dogwood – sweet mock-orangeدرختچه ای خزان د ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران