نهال شمشاد-نهال کرج
  شمشاد        شمشاد و ارقام آن: شمشاد ها بطور کلی از دو خانواده بسیار نزدیک بهم میباشند از  خانواده  celastraceae و خانواده  Buxaceae که بومی اروپا ، آسیا و آفریقا می باشند. خان ...
تکثیر شمشاد آکوبا-نهال کرج
تکثیر شمشاد آکوبا:Aucuba japonica propagated روش های  تکثیر شمشاد آکوبا :  افزایش درختچه  شمشاد آکوبا با سه طریق امکان پذیر است:  ۱-روش اول تهیه قلمه هایی به طول ۲۰-۱۵ سانتیمتر از انتهای شاخه های جوان در بهار ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران