نهال بادام شاهرودی-نهال کرج-درخت بادام شاهرودی خوش-بادام شاهرودی 12،18
 درخت بادام شاهرودی   برای بدست آوردن ارقام دیرگل و زود گل بادام  در ایستگاه تحقیقاتی شاهرود 26 رقم بادام مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت که ارقامی مانند 16-8-7 بعنوان ارقام خیلی دیرگل، ارقام 12-18-15 بعنوان ارقام متوسط گل و ...
سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران