درخت بادام شاهرودی


 

برای بدست آوردن ارقام دیرگل و زود گل بادام  در ایستگاه تحقیقاتی شاهرود 26 رقم بادام مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت که ارقامی مانند 16-8-7 بعنوان ارقام خیلی دیرگل، ارقام 12-18-15 بعنوان ارقام متوسط گل و ارقام 17و 21 بعنوان ارقام زود گل  توانستند معرفی شوند.

تفاوت گلدهی ارقام خیلی دیرگل با ارقام زودگل 21 تا 30 روز بود که  تفاوت زمان در شروع ظهور گل  بود .

بادام شاهرودی 12،بادام شاهرودی خوش:


این رقم بادام با پوست نیمه چوبی و عملکرد میوه 3600 کیلوگرم در هکتار و درسال بالاترین عملکرد را دارد.خودناسازگار بوده و گرده دهنده شاهرود 15،18 و 21 می باشد و میتواند از ارقام شاهرود 1 تا 12 گرده بگیرد..شکوفه های ان برروی شاخه ههای یک ساله و اسپور ها تشکیل می شود.به همین خاطر در هرس آن باید این موضوع در نظر گرفته شود.دارای مغزی شیرین است و برای تکثیر آن می توان برروی بادام تلخ پیوند زد.

بادام شاهرودی 18:


رقم بادام شاهرودی 18 با غملکرد متوسط 1670 کیلوگرم در هکتار سالانه  عملکرد متوسط را دارد.
 

  برای تهیه نهال های قوی و سالم ارقام بادام شاهرودی با نهالستان نهال کرج با شماره های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
  مالمیر    :09384398752 
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران