نهال بادام نون پاریل  :non parell Almond

    

درخت بادام نون پاریل از درختان بسیار محبوب بادام است که بومی آمریکاست و نیاز به حدود 400 ساعت سرما است با میوه ای درشت و پوست نازک که با بسیاری از مناطق قابل سازگاری است.و حدود 60% مغز دارد.

مزیت بادام نون پاریل:

مزیت بادام یلدا به دیگر ارقام پوست نازک بودن آن است.

باروری نهال بادام نون پاریل:


بادام رقم نون پاریل از ارقام خودناسازگار است که رقم Ne plus  بهترین رقم گرده ده برای این رقم بادام می باشد ولی  البته اکثر ارقام بادام نیز میتواند گرده ده این رقم باشد. 
 

زمان رسیدن بادام نون پاریل:


زمان رسیدن این رقم بادام نیز اواخر تابستان است.
 

برای تهیه بهترین و سالمترین نهال و مشاوره برای احداث باغ  و هرس نهال  و مشاوره برای مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها لطفا با نهالستان نهال کرج با شمار ه های زیر تماس بگیرید.

شماره تماس:09126947735 لشگری

صحرایی: 09355161163

مالمیر    :09384398752  

 

فاتح     :09122275234

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران