درخت گردو خوشه ای:

این رقم از گردو که در هرشاخه ممکن است تعداد گردو ها از ده عدد هم تجاوز کند گردویی است که زود بازده است و اواخر شهریور میوه آن قابل برداشت است ولی دیر گل که باعث می شود از سرمای بهاره در امان بماند حدودا" از سال سوم به بار مینشیند.باعمر اقتصادی بالای 50 سال 
 

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

صحرایی: 09355161163
  مالمیر    :09384398752 
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران