هلو جوادی

این گونه از هلو دارای درختی با قدرت رشدی زساد است که میوه آن دیررس است که در اواخر تابستان می رسد که میوه آن گرد است و با پوستی لرنگ زرد و با هسته جدا از گوشت آن که می توان برای تکثیر آن برروی شفتالوی بذری پیوند زد .
 

شماره تماس:
لشگری
:09126947735 

 

صحرایی: 09355161163
  مالمیر    :09384398752 
 

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران