تکثیر درختان میوه:fruite-tree-propagated

۱-تکثیر درخت سیب:apple tree propagated

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران