دراسنا پیچ :دراسنا آواز هندی:dracaena reflexa

این گونه از دراسنا بومی جزایر ماداگاسکار و  جزایر دیگر اروپایی مثل موریس است که رشد آن در مناطق بومی به حدود 4 متر می رسد که برگ ها تقریبا پیچیده  ، براق ،نوک تیز و برنگ سبز براق است که شکل برگ ها بطور خاصی است که نوک آنها برگشته و ساقه را احاطه کرده است که واریته ابلق ان بنام آواز هندی  song of india است با برگ هایی باحاشیه پهن برنگ زرد طلایی و یا سفید است با عادت رشدی کند که بعلت چثه بزرگش باید در گلدان بزرگ کاشته شود.که به محلی تقریبا گرم روشن نیازمند است.

نیاز نوری دراسنا رفلکسا:

این واریته از راسنا ها به نوری متوسط نیازمند است دراسنا آواز هندی که دارای نوار های سفید یا زرد رنگ برروی برگ ها است به نور بیشتری نیازمند است البته به نور غیر مستقیم

نیاز آبی دراسنا رفلکسا:

مثل همه دراسنا ها باید زمانی که 50% خاک گلدان خشک شد آبیاری کنید ولی درمورد رطوبت دراسنا رفلکسا رطوبت بالا را ترجیح می دهد.

تغذیه دراسنا رفلکسا:

ماهی یک بار در فصل بهار و تابستان که زمان رشد گیاه است با کود کامل گیاهان آپارتمانی با غلظت 1/4 مقدار توصیه شده کوددهی را انجام دهید.
 

بیماری های دراسنا رفلکسا:

لکه رگی فوزاریومی اصلی ترین بیماری این گیاه است که باعث آلودگی و نابودی آن می شود.لکه برگی فوزاریومی در ابتدا باعث ابکی شدن برگ های جوان شده و با بزرگ تر شدن لکه رنگ ان به قهوه ای مایل به قرمز متمایل می شود و متناوبا حاشیه ان زرد می شود.

آفات دراسنا رفلکسا:

شپشک آردآلو و کنه عنکبوتی از مهمترین افات این گیاه می باشند.

تکثیر دراسنا رفلکسا:

با استفاده از قلمه ساقه براحتی قابل تکثیر است.

شماره تماس:
09126947735: لشگری

09355161163:صحرایی
09384398752:   مالمیر

سازمان بسیج مهندسی
دانشگاه تهران
شهرداری
ایران خودرو
اداره کل منابع طبیعی
شرکت ملی نفت ایران